جمعه،19 خرداد 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • امورحقوقي

   شرح وظايف دفتر حقوقي و امور قراردادها
   الف: شرح وظايف دفتر حقوقي
   اقدامات قضايي در جهت استيفاي حقوق دولت
   الف – امور كيفري
   از قبيل ( اختلاس،‌كلاه برداري،‌خيانت در امانت ، سرقت ،‌جعل سوء استفاده و غيره ) كه مراحل آن بشرح ذيل مي باشد .
   * طرح شكايت و تنظيم شكوائيه
   * تشكيل پرونده در شعب مربوطه دادگاه
   * پيگيري از طريق مراجع قضايي( كلانتري،‌آگاهي)
   * معرفي نماينده و شركت در وقت تعيين شده و پيگيري تا حصول نتيجه و اجراي رأي صادره
   ب- امور حقوقي
   *  تهيه و تنظيم دادخواست حقوقي
   * تقديم دادخواست به مرجع قضايي صالح به رسيدگي و تهيه مدارك لازم.
   * شركت در جلسات دادرسي پس از تعيين وقت
   * اطلاع از حكم صادره و پيگيري اجراي حكم
   بررسي و پاسخ به دعاوي حقوقي مطروحه له و عليه دانشگاه
   از قبيل ضرر و زيان وارده موارد تخليه ملك مطالبه اجور معوقه الزام به انجام تعهد  و... با تنظيم لايحه ،‌تهيه مدارك و مستندات لازم،‌ شركت در جلسات رسيدگي
   بررسي و پاسخ به دعاوي كيفري
   بررسي، شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري
   بررسي،‌ پاسخ شركت در جلسات رسيدگي ديوان عدالت اداري مربوط به شكايت اشخاص حقيقي و حقوقي عليه دانشگاه و مؤسسات تابعه بخصوص واحدهاي آموزشي و نيروي انساني
   رسيدگي به پرونده هاي موجود در مراجع اداري
   1.     هيأتهاي مالياتي: بررسي پرونده هاي مالياتي و رسيدگي به اختلاف هاي مالياتي
   2.     هيأت هاي تشخيص حل اختلاف اداره كل كار و امور اجتماعي
   3.     هيأت هاي تشخيص  تأمين اجتماعي : بررسي پرونده هاي مربوط به عدم پرداخت حق بيمه
   4.     كميسيون ماده 100: بررسي پرونده هاي مربوط به تخلفات ساختماني از قبيل اضافه بنا  عدم رعايت تراكم و كاربري
   بررسي و رسيدگي به قراردادها
   1.     تهيه و تنظيم متن پيش نويس قراردادهاي واحدهاي مختلف با اشخاص حقيقي و حقوقي و تأييد دفتر حقوقي
   قراردادهاي تأسيساتي،‌ فني ،  ساختماني، عمراني،‌ احداث بنا رنگ آميزي
   قراردادهاي خدماتي،‌ تهيه و طبخ غذا، سرويس اياب و ذهاب
   قراردادهاي خريد لوازم  تجهيزات پزشكي( ارزي) ، خريد سخت افزار
   قراردادهاي آموزشي، پژوهشي تحقيقاتي، تبليغاتي،‌ مشاوره ، تأليف نشر كتب و مجلات
   قراردادهاي سرويس نگهداري موتورخانه تأسيسات،‌ ساخت، حمل و نصب و راه اندازي
   قراردادهاي طراحي و برنامه ريزي نرم آفزاري
   قراردادهاي اجاره جهت واگذاري برخي از املاك دانشگاه به اشخاص حقيقي يا حقوقي
   قراردادهاي واگذاري زمين
   2. تهيه و تنظيم متن متمم، اصلاحيه و توافق نامه هاي مربوط به قراردادها
   بررسي وضعيت متعهدين خدمت
   1.     بررسي وضعيت تعهد و اخذ غرامت تحصيلي از متعهدين خدمت
   2.   اقدام جهت مكاتبات لازم در زمينه سند تعهد و تعيين ميزان مطالبات دانشگاه از متعهدين از طريق ادارات و قسمت هاي مربوطه پرداخت كننده وجوه يا مراجع مسئول مندرج در سند تعهد.
   3.     اخذ تعهد رسمي از افرادي كه جهت گذراندن دوره هاي آموزشي به اين دفتر معرفي مي گردند.
   4.   پيگيري اسناد متعهدين به خدمت( دانشجويان پزشكي،‌ پرستاري ،‌  بهياري) و تاركين خدمت و همچنين فسخ اسنادي كه تعهد آنان سپري شده است.
   اخذ تعهد جهت فرصتهاي مطالعاتي
   1.     اخذ وثيقه هاي ملكي و غير ملكي از متقاضيان استفاده از بورس تحصيلي
   2.     اقدام در جهت فك سند در صورت ايفاي تعهدات شخص متعهد از طريق دفترخانه مربوطه و اجراي ثبت تا حصول نتيجه
   3.     در صورت عدم ايفاي تعهد تقاضاي صدور اجراييه و ارسال آن به اجراي ثبت جهت وصول طلب
   4.     مكاتبه با اداره متبوع كارمند ضامن جهت مبلغ مورد مطالبه و كسر از حقوق وي
   بررسي امور ثبتي
   1.     نظارت و اقدام  به صدور درخواست اجرائيه نسبت به اسناد لازم الاجرا به منظور وصول حقوق دانشگاه و دولت
   2.     جمع آوري مدارك مورد نياز در مورد املاكي كه در حين اجراي تشريفات ثبتي مورد اعتراض اشخاص حقيقي و حقوقي قرار مي گيرند.
   3.     تهيه و تنظيم اسناد( رسمي ،‌ غير رسمي) معاملات از قبيل خريد و فروش اجاره رهن.
   4.     تقاضاي صدور سند در مورد املاكي كه تاكنون سند براي آنها صادر نگرديده است.
   ب: شرح وظايف كارشناس امور قراردادها
    1-     بررسي و تأييد نمونه قراردادهاي واحدهاي تابعه با قوانين و مقررات آئين نامه هاي مربوطه
    2-   بررسي ميزان ، نوع ضماتننامه حسن و تعهد اجراي قراردادها با قوانين و مقررات آئين نامه مالي و معاملاتي دانشگاه
    3-    نگهداري نمونه قراردادهاي منعقده ارسالي به واحدها در سوابق پشتيباني قراردادها
    4-    ثبت اطلاعات مجوزهاي صادره مالي و تعداد نيروي انساني در جداول اطلاعات امور واگذار شده به بخش غير دولتي
    5-    تنظيم چك ليست هاي نظارتي بر اساس شاخص هاي موجود در قراردادها جهت بازديد گروه نظارت و كارشناسان
    6-   كارشناسي كليه امور واگذار شده به بخش خصوصي حسب ارتباط موضوع
    7-    اصلاح و ويرايش شرايط مناقصات و مزايده ها مختلف واحدها براي انجام مراحل مناقصه يا مزايده
    8-   كارشناسي موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكاران در اجراي مفاد قرارداد ( كميته حل اختلافات ماده 64 آئين نامه مالي معاملاتي دانشگاه)
    9-    اعلام نقاط ضعف موجود در قراردادهاي منعقده جهت طرح در كميته كارشناسان مديريت
   10- كارشناسي و تدوين جداول آمار و اطلاعات خدمات پشتيباني واحدها 
   11 -كارشناسي و تدوين معيارهاي كليدي اجراي روش مديريت پيمان در قراردادها خدمات و پشتيباني 
   12- انجام مكاتبات و ارائه راهبردهاي عملياتي به واحدهاي تابعه در خصوص امور فني و تخصصي شرايط مناقصه و قرارداد خدمات پشتيباني 
   13- رابط دانشگاه با اداره كار استان جهت استعلام هاي لازم در موارد اختلاف واگذار كننده و پيمانكار و شفاف سازي دستورالعمل هاي صادره 
   14- تنظيم چل ليست هاي ارزيابي خدمات و پشتيباني 
   15- بررسي و كارشناسي شرايط اختصاصي و عمومي مناقصات و مزايده ها جهت واگذاري 
   16- كارشناسي طرح هاي واگذاري ( طبخ و توزيع غذا با مواد ، خدمات پشتيباني و ...) به بخش خصوصي 
   17- تهيه و تدوين نمونه قراردادهاي مورد نياز در واگذاري ها
   18- جمع آوري،‌ساماندهي و تهيه بانك اطلاعاتي پرسنلي بخش خصوصي طرف قرارداد دانشگاه 
   19- جمع آوري و ثبت اطلاعات مربوط به شناسنامه شركت ها و قراردادهاي منعقده و تكميل فرم هاي شناسايي سهامداران شركت ها با هماهنگي اداره آمار
   20- طبقه بندي و ثبت و بايگاني يك نسخه از تمام قراردادهاي منعقده در واحدهاي تابعه
   21- تهيه دستورالعمل اجرايي واگذارهايي خدمات،‌ تأسيسات ، طبخ و توزيع، نقليه 
   22- تهيه شرايط مناقصه و قرارداد خدمات،‌ تأسيسات، طبخ و توزيع، نقليه 
   23- بررسي و تأييد و نگهداري قراردادهاي بزرگ برابر رأي كميسيون مناقصات
   24- تنظيم جدول آناليز حقوقي و مزايا ساليانه برابر طرح طبقه بندي مشاغل و مصوبه شورايعالي كار 
   25-تنظيم جداول عمومي اطلاعات پيمانكاران و قرارداد منعقده بزرگ در 4 رشته 
   26- تهيه بانك اطلاعاتي رايانه اي از قراردادهاي پرسنلي پيمانكاران
   27- جمع آوري و نگهداري اطلاعات و آمار ساليانه جداول 33 گانه تخصصي و عمومي خدمات پشتيباني واحدهاي اجرايي جهت بهره برداري در بازديدها و تصميم گيري مديريت
   28- تهيه و ارسال مجوز مناقصه / مزايده جهت واحدهاي تابعه
   29- مشاوره به واحدهاي تابعه در خصوص چگونگي برگزاري مناقصه / مزايده
   30-دسته بندي اطلاعات اخذ شده و تعيين نوبت جهت شركت در كميسيون و برگزاري كميسيون مناقصه / مزايده
   31-تهيه مكاتبه مربوط به ارسال فيشهاي واريزي به امور مالي از طريق معاونت محترم توسعه بعد از انجام هر جلسه مناقصه/ مزايده
   32-تهيه صورتجلسه ها و ابلاغ به واحدها بعد از برگزاري مناقصه / مزايده
   33-دسته بندي و تكيمل پرونده مناقصه ها و مزايده ها وبايگاني در زونكن هاي مربوطه
   34-جمع آوري و بررسي قراردادهاي منعقده و ارسالي واحدها از نظر تنظيم در فرم استاندارد و سازمان مديريت و       برنامه ريزي كشور.
   35-مرتب سازي و نگهداري قرار دادهاي ارسالي واحدها
   36-ورود اطلاعات مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به رايانه و بانك اطلاعاتي حوزه و تهيه نمودار مقايسه اي واحدها
   37 - تهيه جدول برگزاري مناقصه / مزايده بر اساس مستندات موجود و نامه هاي رسيده از واحدها
   38-تهيه پاسخ مكاتبات واحدها به امور مناقصه ها
   39- تهيه و ابلاغ مكاتبه هاي قابل طرح در جلسه هيئت رئيسه دانشگاه مربوط به واحدها
   40- به روز درآوردن فرآيند ها و اطلاعات امور مناقصه / مزايده در سايت دانشگاه 
   41- بررسي و رفع نقص تيپ هاي قراردادهاي گذشته 
   42-ارائه آمار مناقصه ها/ مزايده هاي انجام شده به معاونت توسعه و مديريت خدمات پشتيباني 
   43-نظارت بر قراردادهاي بيمارستانها بعنوان كارشناس ناظر مستقيم دانشگاه
   شرح وظايف دفتر كميسيون مناقصات دانشگاه
   1- ابلاغ رأي صورتجلسات كميسيون مناقصات و ترك تشريفات به واحدهاي مربوطه برابر صورتجلسه تنظيمي
   2- تنظيم زمان آگهي هاي واگذاري ها و تعيين زمانبندي و نشر آگاهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار
   3-تشكيل جلسات كميسيون در موعد تعيين شده
   4- ارجاع بررسي فني پيشنهادها به كميته فني و انتخاب مناسب ترين پيشنهاد طبق شرايط و اسناد مناقصه
   اعلام برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس رأي اعضاي كميسيون مناقصات
   5- اعلام برندگان اول و دوم مناقصه بر اساس رأي اعضاي كميسيون مناقصات
   6- اعلام تصميم اعضاي كميسيون درباره تجديد با لغو مناقصه
   7- ثبت كليه اطلاعات جلسات بازگشايي( مناقصه، مزايده، ترك تشريفات) در جداول عملكرد 4 گانه تخصصي
   8- تهيه و تكميل فرم كار برگ اطلاعات اوليه مناقصات و مزايدها و ارسال تصوير صورتجلسه مناقصات هر ماه يكبار به سازمان بازرسي استان
   9- ثبت اطلاعات كليه مناقصات انجام شده در سايت مناقصات رياست جمهوري از طريق پست الكترونيكي وزارتخانه
   10- طبقه بندي،‌ ثبت و نگهداري مكاتبات و فرآيند انجام مناقصات به دو روش زير:
   1-10= اوراق و اسناد جلسات بازگشايي بر اساس واحد مناقصه گزار و نوع مناقصه
   2-10= مكاتبات اداري و فرآيند انجام مناقصات طبق جداول راهنماي بايگاني ( 20 زونكن)
   11- آزاد سازي سپرده شركت در مناقصات بر اساس صورتجلسات كميسيون و اوراق شركت كنندگان در مناقصه با مزايده
   12- تهيه و تنظيم جدول زمانبندي بازگشايي كميسيون مناقصات و دعوت از نماينده سازمان بازرسي و اعضاي كميسيون مناقصات
   13- تدوين شناسنامه موضوع واگذاري ( مناقصه يا مزايده، ترك تشريفات)
   14- جمع آوري كليه مستندت و اوراق ( فرآيند) مناقصه شامل ( نامه درخواست – دستور مديريت و معاون پشتيباني دانشگاه – قيمت پايه كارشناسي – شرايط عمومي و اختصاصي- فرم زمان بندي- آگهي مناقصه – دعوتنامه سازمان بازرسي استان – مجوز كميته ماده 88 – آگهي روزنامه
   15- تنظيم انواع صورتجلسه هاي بازگشايي كميسيون با توجه به درخواست واحدهاي تابعه و مدارك و مستندات موجود و ارسال دعوت نامه تشكيل كميسيون ياد شده.
   16- برنامه ريزي و تنظيم تاريخ نشر آگهي و اعلام تاريخ بازگشايي پاكات شركت كنندگان و انجام مكاتبه مربوطه
   17- انجام مكاتبات سازمان بازرسي استان جهت اطلاع و حضور در جلسات بازگشايي و هماهنگي جهت حضور كليه اعضاء در جلسات كميسيون طبق جدول تنظيمي ماهيانه
   18- بازگشايي پاكتهاي پيشنهادات ارسالي و بررسي پاكت هاي (( الف ،‌ب، ج)) با هماهنگي اعضاء اصلي كميسيون
   19- هماهنگي لازم با اداره حراست جهت حضور به موقع در جلسه و تحويل پاكتهاي ارسالي از طريق پست به دفتر كميسيون
   20- توزيع اسناد شرايط مناقصه با هماهنگي واحد مناقصه يا مزايده گزار از طريق دفتر كميسيون
   21- تهيه شرايط عمومي مناقصه يا مزايده و ارائه به واحدهاي تابعه و راهنمايي تهيه شرايط اختصاصي
   22- انجام كارشناسي امور مناقصات واحدهاي تابعه و ارائه راهكاري بر اساس ضوابط و مقررات آيين نامه  مالي و معاملاتي دانشگاه
   23- هماهنگي لازم با مديريت برنامه ريزي منابع مالي و بودجه جهت تأمين اعتبار مناقصات عمراني
   24- بررسي و تأييد قراردادهاي كلان برابر صورتجلسه ابلاغي،‌شرايط مناقصه،‌ نمونه قراردادهاي تاييد شده و شاخص هاي نظارتي
   25- ثبت كليه اطلاعات جلسات بازگشايي( مناقصه ، مزايده، ترك تشريفات) در جداول عملكرد 4 گاه تخصصي
    
    
    
      • سايتهاي مرتبط
    دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27918407 آخرین به روزرسانی: 19 خرداد 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 1.6681621074677 seconds.
memoryUsage : 6053Kb