شنبه،12 فروردين 1402 English

Lorestan
University of Medical Sciences


   
  • صدور پروانه هاي قانوني موسسات درماني
    

    

   فلوچارت

    

   مستندات/

   سوابق مرتبط

    

    

   همكار

    

    

   مسئول انجام

    

   شرح فعاليت ها

   رديف

    

    

   راهنما 

   فرم

    قرارداد

   بخشنامه

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   تكميل درخواست موافقت ا صولي و ارائه مدارك توسط متقاضي به دانشگاه

   1

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   بررسي مدارك و مندرجات توسط دانشگاه

   2

    

   سازمان نظام پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه

   كارشناس صدور پروانه ها

   طرح پرونده در كميسيون ماده 20 دانشگاه

   3

    

    دبيرخانه معاونت درمان

   كارشناس صدور پروانه ها

   صدور موافقت اصولي و تحويل آن به متقاضي و نيز ارسال تصوير آن به وزارتخانه

   4

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   ارائه مدارك و بسته تكميل شده بهره برداري توسط متقاضي به دانشگاه

   5

    

   گروه كارشناسان بهداشت محيط حوزه معاونت بهداشتي

   كارشناس صدور پروانه ها

   انجام بازديدهاي لازم و اخذ تاييديه هاي لازم بمنظور تاييد فضاي فيزيكي

   6

    

   سازمان نظام پزشكي و معاونت آموزشي دانشگاه

   كارشناس صدور پروانه ها

   طرح پرونده در كميسيون ماده 20

   7

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   ثبت در صورتجلسه كميسيون ماده 20

   8

    

   راهنما

   فرم

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   صدور پروانه بهره برداري و مسئولين فني موسسه

   9

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   ارائه پروانه به متقاضي

   10

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   ارسال صورتجلسه كميسيون و تصوير پروانه به وزارت متبوعه

   11

    

    

    اداره اماكن نيروي انتظامي

   كارشناس صدور پروانه ها

   عدم تاييد صلاحيت

   12

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   اعلام به متقاضي

   13

    

    

   سازمان نظام پزشكي نيروي انتظامي

   كارشناس صدور پروانه ها

   تاييد صلاحيت

   14

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   تاييد مدارك

   15

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   عدم تاييد مدارك

   16

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   اعلام نواقص به متقاضي

   17

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   برطرف كردن نواقص توسط متقاضي و اعلام به دانشگاه

   18

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   عدم تاييد صلاحيت مسئول فني و يا وجود نواقص

   19

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   اعلام به متقاضي

   20

    

    

    

   كارشناس صدور پروانه ها

   رفع نواقص ويا معرفي مسئول فني جديد توسط متقاضي و اعلام به دانشگاه

   21

    

    

    

    

    

   22


دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني استان

لرستان

تعداد بازدید: 27669085 آخرین به روزرسانی: 12 فروردين 1402

پشتيباني افراد كم توان

 مقالات articles  2018  2017  2016  2015  2014 

سئوالات متداول
كانال ايتا دانشگاه
بيانيه حريم خصوصي
 بيانيه توافق سطح خدمات
راهبرد مشاركت دستگاه
دستور العمل بروزرساني سايت
فرم مشاركت الكترونيكي شهروندان در فرآيندها و تصميمات
فروم گفتگوي دانشگاه
IT
eprints
طراحي قالب

.

Page created in 0.48405599594116 seconds.
memoryUsage : 7569Kb